شروع به کار تولید نرم افزار جامع سازمانیاین نرم افزار با هدف ایجاد بستری جهت دریافت بیشتر خدمات اداری در یک ناحیه توسط تیم تحلیل و توسعه گروه به مرحله پیاده سازی راه یافته است. امید است تا در زمان بندی انجام شده فازهای مختلف این نرم افزار قابل استفاده باشد تا در آینده ای نزدیک آماده ارائه به سازمانهای مختلف باشد. 

در این نرم افزار یکپارچگی و هماهنگی ماژولها و همچنین قابلیت استفاده در دستگاه های مختلف (تلفن همراه، دستگاه های قابل حمل، کامپیوتر ها و مانیتورهای بزرگ) دیده شده است، که در هر زمان و هر مکان قابلیت استفاده از تمامی موارد موجود در نرم افزار برای شما عزیزان فراهم باشد.